Arxius de: Assessorament jurídic

NOUS TIPUS DE RETENCIÓ APLICABLES DES DEL JULIOL

Al mes de juliol de 2015 es va publicar el Reial Decret-Llei 9/2015, amb el qual es va produir una variació del tipus de retenció fixa per segons quins tipus de retribucions, i de l’escala de tributació en general. A què afecta la modificació que introdueix aquest decret? Aquest decret afecta, d’una banda, a la part estatal de l’impost i, d’altra, als dos tipus de tributació: a la base imposable general (rendiments del treball i d’activitats econòmiques), la tarifa de la qual es redueix respecte al gravamen inicialment establert pel 2015 en un 0,5% pels tres primers trams de l’escala i un 1% en els dos darrers; i a la… Continua la lectura →

LES COMPRES PER INTERNET Drets del consumidor

Quina informació ha de lliurar l’empresari al comprador abans que aquest quedi obligat? El venedor ha de lliurar al consumidor o comprador una sèrie de dades, de forma clara i comprensible, abans que es pugui considerar que s’ha “firmat” el contracte. Aquesta obligació d’informació té l’objectiu que el consumidor tingui la informació essencial per poder decidir amb coneixement de causa si li convé o no adquirir el producte o servei que se li ofereix. Les principals dades ques’han de lliurar son les següents: a) Les característiques principals del bé o servei. b) La identitat del venedor o empresari amb el seu nom comercial i l’adreça complerta de l’establiment. c) El… Continua la lectura →

LA RECUPERACIÓ DE L’IVA EN EL CAS DE CONCURS DE CREDITORS

En l’article d’aquest mes ens situarem en el cas d’un client que entra en situació de concurs de creditors, que ens deu alguna factura generada per serveis prestats amb anterioritat al concurs, i que l’IVA d’aquesta factura o factures ja l’hem declarat a Hisenda en el corresponent model trimestral. Si es dóna aquest cas, perdem l’IVA que ja hem ingressat a Hisenda? No, existeix un procés, previst específicament per les situacions de concurs de creditors, per tal de poder recuperar aquest IVA. Quins requisits i consideracions s’han de complir per poder recuperar aquest IVA ja declarat? S’han de tenir en compte els següents requisits: que la factura de la qual… Continua la lectura →

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (I)

Què és la protecció de dades de caràcter personal? És un dret fonamental de les persones físiques, que busca protegir la seva intimitat i la privacitat davant la vulneració d’aquests drets que prové de la recollida i emmagatzematge de les seves dades per empreses i entitats. La legislació bàsica sobre aquest tema es la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protección de Datos de Carácter Personal i, actualment (d’imminent reforma), el Reial Decret 994/1999, d’11 de juny, que aprova el Reglamento de Medidas de Seguridad de ficheros automatizados con datos de carácter personal. Què són les dades de caràcter personal? Està protegida per la llei qualsevol informació sobre… Continua la lectura →

PROCESSOS MATRIMONIALS I DE MENORS Mesures provisionals

Quins aspectes regulen les mesures provisionals? Les mesures provisionals regulen la determinació de la manera com els fills han de conviure amb els pares i s’han de relacionar amb aquell dels dos amb qui no estiguin convivint; la manera com s’ha d’exercir la potestat sobre els fills; l’establiment del règim de relacions personals dels fills amb els germans que no convisquin en la mateixa llar; la fixació del deure d’aliments a favor dels fills o, si s’escau, la fixació provisional a favor d’un dels cònjuges; l’assignació de l’ús de l’habitatge familiar i el seu parament. Qui les pot demanar? El cònjuge que demandi la separació, el divorci o la nul·litat… Continua la lectura →

AMPLIACIÓ TERMINI PAGAMENT de L’IVA

AMPLIACIÓ DEL TERMINI PER A ACOLLIR-SE AL RÈGIM ESPECIAL PAGAMENT DE L’IVA DE CRITERI DE CAIXA Tal com explicàvem en el nostre article del mes de desembre, el 26 d’octubre de 2013 es va publicar al BOE el Reial Decret 828/2013, que modificava, entre d’altres, el Reglament de l’Impost sobre el Valor Afegit, aprovat pel Reial Decret 1624/1992. Aquesta modificació desenvolupava el nou Règim Especial d’IVA del criteri de caixa. Posteriorment, el dia 30 de desembre de 2013, es va publicar al BOE el Reial Decret 1042/2013, de 27 de desembre, pel qual, en la seva disposició addicional única es modifica, novament, entre d’altres, l’esmentat Reial Decret 1624/1992, de 29… Continua la lectura →