LES COMPRES PER INTERNET Drets del consumidor

0 Flares Twitter 0 Buffer 0 Facebook 0 Email -- 0 Flares ×

snad
Quina informació ha de lliurar l’empresari al comprador abans que aquest quedi obligat?
El venedor ha de lliurar al consumidor o comprador una sèrie de dades, de forma clara i comprensible, abans que es pugui considerar que s’ha “firmat” el contracte. Aquesta obligació d’informació té l’objectiu que el consumidor tingui la informació essencial per poder decidir amb coneixement de causa si li convé o no adquirir el producte o servei que se li ofereix.

Les principals dades ques’han de lliurar son les següents:

a) Les característiques principals del bé o servei.b) La identitat del venedor o empresari amb el seu nom comercial i l’adreça complerta de l’establiment.

c) El preu total, inclosos els impostos i taxes. Cal que el preu no es pugui determinar a l’avançada, la forma en què es determinarà aquell. Igualment s’ha d’informar de les despeses addicionals de transport, de lliurament o postals i qualsevol altre.Si l’empresari no dóna aquesta informació, el consumidor no haurà d’abonar les despeses que posteriorment li reclami el venedor; és a dir, el cost total s’ha d’especificar abans de la compra.

d) Si hi ha dret de desestiment (dret a retornar el producte), s’ha d’informar del termini, les condicions i el procediment i facilitar un formulari de desestiment. Si és el cas, també cal avisar de que el consumidor s’haurà de fer càrrec de les despeses de devolució. Igualment, si no s’ha informat sobre aquestes despeses el consumidor no les haurà d’abonar.

e) Si és el cas, l’existència de servei postvenda i garanties comercials.

f) Si s’escau, la possibilitat de recórrer a un mecanisme extrajudicial de reclamació i el procediment per tenir-hi accés.

Puc tornar el producte que he comprat?

La llei estableix un període de 14 dies comptats des que el consumidor rep el producte dins el qual pot desistir del contracte sense que calgui donar cap tipus d’explicació.No obstant, hi ha casos en què no hi ha aquest dret de devolució. Per exemple, els productes confeccionats segons les especificacions del comprador; és a dir, els fets a mida; els béns que poden deteriorar-se o caducar ràpidament; les gravacions sonores o de vídeo precintades o de programes informàtics precintats que hagin estat desprecintats pel consumidor després del lliurament; la premsa diària, revistes, etc.Si l’empresari no ha lliurat al comprador informació sobre el dret de devolució el període de desestiment finalitzarà dotze mesos després de la data d’acabament dels catorze dies inicials que estableix la llei. Per tant, en aquest cas es penalitza l’empre-sari de tal manera que es podrà retornar el producte durant 12 mesos i 14 dies, un cop rebut el producte.

FluixNo està malamentEstà beAquest em serveixFantàstic Puntuació: 4,50 de 5 - 2 Vots
Carregant ... - 2.089 visites
[ Valora aquesta informació fent clic als estels ]
Si t'agrada aquest canal informatiu subscriu-te al RSS !
NOTA: El comptador de visites està actiu des de 02-2016
0 Flares Twitter 0 Buffer 0 Facebook 0 Email -- 0 Flares ×