CONDICIONS  D’ÚS  DELS  TITULARS  RSS

Relació entre “l’usuari” i Serveis Publicitaris del Pirineu, SL

Aquestes són les condicions generals que regulen la relació contractual per la qual s’adquireix el dret a usar els TITULARS LABORRUFA.COM EN FORMAT RSS (“titulars” a partir d’aquest moment) que Serveis Publicitaris del Pirineu, SL (en endavant, LABORRUFA.COM) ofereix en aquest website. El seguiment de tots els passos per adquirir qualsevol d’ells expressa l’adhesió plena i sense reserves de l’usuari a totes i cadascuna de les condicions generals de contractació que LABORRUFA.COM tingui publicades en aquest moment en què l’usuari accedeixi a la pàgina.

PRIMERA. OBJECTE

1.1. L’objecte de les presents condicions generals és el subministrament per part de LABORRUFA.COM de titulars en format RSS del seu portal a través de la seva contractació online a la pàgina web www.laborrufa.com.

1.2. L’acceptació per l’usuari de les presents condicions li atorga el dret a adquirir i utilitzar els titulars en els termes i condicions establerts en les presents estipulacions.

SEGONA. PRODUCTES

Titulars de la portada LABORRUFA.COM i de les seves seccions d’articles i notícies.
Titulars de la secció de notícies de LABORRUFA.COM i de les seves seccions.
Titulars de la secció de natura i esports de LABORRUFA.COM i de les seves seccions.
Titulars de la secció d’oci i cultura de LABORRUFA.COM i de les seves seccions.
Titulars de la secció de salut de LABORRUFA.COM i de les seves seccions.
Titulars de la secció de societat de LABORRUFA.COM i de les seves seccions.

TERCERA: MODALITAT DE SUBSCRIPCIÓ

Els productes abans enumerats, llevat que s’indiqui el contrari, tindran una modalitat de subscripció:

3.1. Subscripció gratuïta i anònima: l’usuari podrà descarregar lliurement els titulars que laborrufa.com faci disponibles en aquesta modalitat en el seu AREA RSS.

QUARTA. OBLIGACIONS

4.1. S’entén que l’usuari presta el seu consentiment per vincular-se amb LABORRUFA.COM des del moment que accedeix al contingut referit en el punt anterior i s’adhereix de manera completa a totes les condicions generals que es preveuen en aquest text.

4.2. En la modalitat de subscripció gratuïta, LABORRUFA.COM no es compromet amb l’usuari a mantenir aquest servei, ni a cap tipus d’acord de Nivell de Servei (SLA). Per tant, l’usuari no podrà exercir cap tipus de reclamació i / o contraprestació per la seva cancel·lació i / o mal funcionament.

4.3. L’usuari es compromet a:

4.3.1. Ús personal dels titulars:

L’usuari podrà utilitzar els titulars en el seu ordinador personal (mitjançant l’ús de programes de tercers que empren fitxers RSS per mostrar-tickers de notícies) sense cap tipus de retransmissió dels mateixos.

4.3.2. Utilització a pàgina web:

Està permès l’ús dels titulars que s’obtinguin mitjançant subscripció gratuïta a servidors web que no serveixin més de 100.000 pàgines al mes.
Que un dels logotips de LABORRUFA.COM (tal com s’explica a la pàgina d’inici al ÀREA RSS instruccions) antecedeixi la caixa en la qual es continguin els titulars i que aquest sigui clikcable i obri, en una finestra, www.laborrufa.com.
Que totes i cadascuna de les frases que componen els titulars siguin “clikcables” completa i directament contra l’URL que s’indica en el fitxer RSS.

CINQUENA. RESPONSABILITATS

Els productes es lliuren a l’adquirent de forma personal i intransferible, i no poden ser redistribuïts, retransmesos, subministrats, ni cedides a tercers per cap mitjà.

5.1. L’Usuari serà responsable de:

Tots aquells actes que contravinguin el disposat en aquestes condicions, la llei, la moral, els costums generalment acceptats i l’ordre públic.
Qualsevol acte que realitzés de manera diferent al que LABORRUFA.COM designés en les seves indicacions o instruccions sobre el funcionament i utilització del producte.
L’usuari adquirent serà responsable de la certesa, exactitud, vigència i actualitat de totes les dades i manifestacions que inclogui en els formularis que enviï a LABORRUFA.COM així com del contingut de qualsevol altra comunicació que emeti a aquest.

5.2. LABORRUFA.COM no respondrà de:

La disponibilitat i correcta continuïtat del funcionament del PRODUCTE i dels danys i perjudicis de qualsevol tipus que es poguessin causar als usuaris per la interrupció, terminació o disfunció del servei, per causes no imputables a LABORRUFA.COM.
El mal ús, instal·lació o tractament del PRODUCTE realitzat pel L’USUARI o un tercer, no seguint les instruccions i la documentació aportada.

SISENA.- DURADA I MODIFICACIÓ

6.1. Les presents CONDICIONS entraran en vigor en el moment en que l’USUARI adquireix el PRODUCTE, en la modalitat gratuïta, accedint al mateix. En aquest moment, L’USUARI accepta i s’adhereix de manera completa a totes les CONDICIONS que es preveuen en aquest text.

6.2. De conformitat amb l’article 2 del Reial Decret 1906/1999 sobre condicions generals de la contractació, LABORRUFA.COM garanteix que ha exposat les presents CONDICIONS durant un període de més de tres dies a la generalitat dels possibles INTERESSATS, en data anterior a que aquests poguessin contractar el producte, complint per tant amb el període d’informació previ establert en aquesta disposició.

6.3. LABORRUFA.COM podrà modificar els termes i condicions aquí estipulats de forma unilateral, i està obligat a anunciar qualsevol canvi en aquestes CONDICIONS. La vigència temporal d’aquestes condicions coincideix amb el temps de la seva exposició, fins al moment en què siguin modificades total o parcialment.

SETENA.- EXTINCIÓ I RESOLUCIÓ

7.1. El present contracte s’extingirà quan ambdues parts compleixin amb les obligacions a què es comprometen en el mateix o quan sigui resolt per alguna d’elles si concorre alguna de les causes previstes per a la resolució.

7.2. El present contracte podrà ser resolt per qualsevol de les parts si la contrapart incompleix de forma greu alguna de les obligacions establertes en el contracte.

VUITENA. PROTECCIÓ DE DADES (Veure política de privacitat)

NOVENA. Llei aplicable i jurisdicció

El present contracte serà interpretat i es regirà d’acord amb la legislació espanyola vigent.

Les parts, amb expressa renúncia de qualsevol fur que pogués correspondre’ls, sotmeten qualsevol interpretació o controvèrsia resultants del present contracte als Jutjats i Tribunals de Lleida.

Revista Gratuïta Comarques del Pirineu de Lleida