AMPLIACIÓ TERMINI PAGAMENT de L’IVA

0 Flares Twitter 0 Buffer 0 Facebook 0 Email -- 0 Flares ×

AMPLIACIÓ DEL TERMINI PER A ACOLLIR-SE AL RÈGIM ESPECIAL PAGAMENT DE L’IVA DE CRITERI DE CAIXA
Tal com explicàvem en el nostre article del mes de desembre, el 26 d’octubre de 2013 es va publicar al BOE el Reial Decret 828/2013, que modificava, entre d’altres, el Reglament de l’Impost sobre el Valor Afegit, aprovat pel Reial Decret 1624/1992. Aquesta modificació desenvolupava el nou Règim Especial d’IVA del criteri de caixa.

Posteriorment, el dia 30 de desembre de 2013, es va publicar al BOE el Reial Decret 1042/2013, de 27 de desembre, pel qual, en la seva disposició addicional única es modifica, novament, entre d’altres, l’esmentat Reial Decret 1624/1992, de 29 de desembre, del Reglament de l’Impost sobre el Valor Afegit.

  • En què consisteix aquesta nova modificació?

Consisteix en l’ampliació del termini per poder optar pel Règim Especial del criteri de caixa per a l’any 2014, de manera que s’allarga fins el 31 de març de 2014, amb l’objecte que els subjectes passius de l’impost que vulguin acollir-s’hi i que, per dificultats en l’adaptació dels seus procediments informàtics no ho haguessin pogut fer en el termini inicialment establert per la norma reglamentària, ho puguin fer durant el primer trimestre de 2014. Per tant, per a l’any 2014, l’opció per l’esmentat règim es podrà realitzar durant el primer trimestre de 2014 (a més a més d’haver-se pogut fer durant el mes de desembre de 2013), tenint així efecte en el primer període de liquidació que s’iniciï amb posterioritat a la data en què s’hagi exercitat.  • Ara recordem, en què consisteix el Règim Especial de l’IVA de criteri de caixa?

Aquest règim permet als subjectes passius retardar la meritació i la consegüent declaració i ingrés de l’IVA repercutit fins el moment del cobrament al seu client, encara que igualment es retarda la deducció de l’IVA suportat en les seves adquisicions fins el moment en què efectuï el pagament als seus proveïdors.

  • Qui se’l pot aplicar?

Es poden aplicar el Règim Especial aquells subjectes passius de l’impost el volum d’operacions durant l’any natural anterior del qual no hagi superat els 2.000.000 euros. S’exclouen els subjectes passius els cobraments dels quals en efectiu respecte un mateix destinatari durant l’any natural superin la quantia de 100.000 euros.

FluixNo està malamentEstà beAquest em serveixFantàstic Puntuació: 4,78 de 5 - 18 Vots
Carregant ... - 2.102 visites
[ Valora aquesta informació fent clic als estels ]
Si t'agrada aquest canal informatiu subscriu-te al RSS !
NOTA: El comptador de visites està actiu des de 02-2016
0 Flares Twitter 0 Buffer 0 Facebook 0 Email -- 0 Flares ×