NOUS TIPUS DE RETENCIÓ APLICABLES DES DEL JULIOL

0 Flares Twitter 0 Buffer 0 Facebook 0 Email -- 0 Flares ×
snad NOUS TIPUS DE RETENCIÓ
Assessors jurídics

Al mes de juliol de 2015 es va publicar el Reial Decret-Llei 9/2015, amb el qual es va produir una variació del tipus de retenció fixa per segons quins tipus de retribucions, i de l’escala de tributació en general.
A què afecta la modificació
que introdueix aquest decret?
Aquest decret afecta, d’una banda, a la part estatal de l’impost i, d’altra, als dos tipus de tributació: a la base imposable general (rendiments del treball i d’activitats econòmiques), la tarifa de la qual es redueix respecte al gravamen inicialment establert pel 2015 en un 0,5% pels tres primers trams de l’escala i un 1% en els dos darrers; i a la base imposable de l’estalvi (increments patrimonials, dividends, interessos dels comptes bancaris…), la tarifa de la qual es redueix en un 0,5% respecte a l’establert pel 2015.
Quins tipus de retenció
s’han modificat?
– Activitats professionals: els percentatges de les retencions i ingressos a compte sobre els rendiments derivats d’activitats professionals han passat a ser del 15%. En el cas dels contribuents que iniciïn les activitats professionals, ara s’aplica una retenció del 7%, en el període impositiu d’inici d’activitats i en els dos següents.
També i amb els mateixos efectes, sobre els rendiments del treball derivats d’impartir cursos, conferències, col·loquis, seminaris i similars, o derivats de l’elaboració d’obres literàries, artístiques o científiques, sempre que se cedeixi el dret a la seva explotació, el percentatge de retenció i ingrés a compte ha passat a ser del 15%.
– Rendiments del treball: En aquest cas, el tipus mínim ha passat a ser del 19,5% i el tipus màxim del 46% (a Catalunya 48%).
– Lloguers: Als arrendaments i subarrendaments de béns immobles urbans ara s’aplica una retenció del 19,5%.
– Rendiments del capital mobiliari: El percentatge de retenció i ingrés a compte sobre els rendiments del capital mobiliari (assegurances d’estalvi, dividends de participació en fons propis d’entitats, comptes corrents i dipòsits financers, rendiments de la propietat intel·lectual i industrial, i arrendaments de béns mobles) ha passat a ser del 19,5%.
– Guanys patrimonials: Com en el cas anterior, en determinats guanys patrimonials (la transmissió d’accions i participacions en institucions d’inversió col·lectiva, la transmissió de drets de subscripció i els premis de loteria i concursos) ara també s’aplica una retenció del 19,5%.
– Administradors de societats de facturació inferior a 100.000€ anuals: En aquest cas també es rebaixa el tipus de retenció al 19.5% i per als administradors de societats amb major volum de negoci el tipus de retenció no varia.

FluixNo està malamentEstà beAquest em serveixFantàstic Puntuació: 4,50 de 5 - 2 Vots
Carregant ... - 2.010 visites
[ Valora aquesta informació fent clic als estels ]
Si t'agrada aquest canal informatiu subscriu-te al RSS !
NOTA: El comptador de visites està actiu des de 02-2016
0 Flares Twitter 0 Buffer 0 Facebook 0 Email -- 0 Flares ×