LA RECUPERACIÓ DE L’IVA EN EL CAS DE CONCURS DE CREDITORS

0 Flares Twitter 0 Buffer 0 Facebook 0 Email -- 0 Flares ×

En l’article d’aquest mes ens situarem en el cas d’un client que entra en situació de concurs de creditors, que ens deu alguna factura generada per serveis prestats amb anterioritat al concurs, i que l’IVA d’aquesta factura o factures ja l’hem declarat a Hisenda en el corresponent model trimestral.

Si es dóna aquest cas, perdem l’IVA que ja hem ingressat a Hisenda?

No, existeix un procés, previst específicament per les situacions de concurs de creditors, per tal de poder recuperar aquest IVA.Quins requisits i consideracions s’han de complir per poder recuperar aquest IVA ja declarat?

S’han de tenir en compte els següents requisits: que la factura de la qual pretenem recuperar l’IVA l’haguem emès al client, l’haguem comptabilitzat i haguem declarat l’IVA en el trimestre corresponent; que el client no hagi pagat la totalitat o part de la factura en qüestió; que la factura hagi estat reclamada (almenys, segons la llei, en una ocasió per via judicial o requeriment notarial); que, amb posterioritat a l’emissió de la factura, el client hagi entrat en situació de concurs de creditors; que no es tracti de crèdits deguts o afermats per ens públics ni de deute garantit (crèdit i caució); que el client no estigui domiciliat fora de l’estat espanyol, a Canàries, Ceuta o Melilla.
Un cop mencionats els requisits, quin és el procediment a seguir?

El primer que haurem de fer és fixar-nos en el termini de reclamació: només disposem d’un mes a comptar des del dia següent a la publicació al BOE de l’auto de declaració de concurs del nostre client. Si estem dins del mes, haurem d’emetre una factura rectificativa, amb numeració pròpia, amb els mateixos conceptes que la factura original però sense aplicar l’IVA.

El següent pas serà enviar aquesta factura rectificativa durant el mes següent a la seva emissió tant al nostre client com a Hisenda com a l’administrador concursal. A més de la factura rectificativa, a Hisenda haurem d’enviar còpia de la factura original i els documents que acreditin que hem intentat cobrar la factura per via judicial o notarial. Tinguem en compte que des de l’1 de gener de 2014, les comunicacions que es fan a Hisenda per recuperar l’IVA repercutit s’han de fer obligatòriament a través d’un nou formulari electrònic que hi ha a la seva web (www.aeat.es).

Finalment, i després de seguir aquest procés, no haurem d’oblidar formalitzar a la liquidació trimestral de l’IVA la reducció de la base imposable corresponent a l’IVA incobrat durant el trimestre en què s’ha emès la factura rectificativa. Serà el moment on es materialitzarà la recuperació de l’IVA a través de la minoració de l’IVA a pagar o de l’increment de l’IVA a compensar i/o tornar.

FluixNo està malamentEstà beAquest em serveixFantàstic Puntuació: 4,75 de 5 - 4 Vots
Carregant ... - 2.258 visites
[ Valora aquesta informació fent clic als estels ]
Si t'agrada aquest canal informatiu subscriu-te al RSS !
NOTA: El comptador de visites està actiu des de 02-2016
0 Flares Twitter 0 Buffer 0 Facebook 0 Email -- 0 Flares ×