PROCESSOS MATRIMONIALS I DE MENORS Mesures provisionals

0 Flares Twitter 0 Buffer 0 Facebook 0 Email -- 0 Flares ×

Quins aspectes regulen les mesures provisionals?

Les mesures provisionals regulen la determinació de la manera com els fills han de conviure amb els pares i s’han de relacionar amb aquell dels dos amb qui no estiguin convivint; la manera com s’ha d’exercir la potestat sobre els fills; l’establiment del règim de relacions personals dels fills amb els germans que no convisquin en la mateixa llar; la fixació del deure d’aliments a favor dels fills o, si s’escau, la fixació provisional a favor d’un dels cònjuges; l’assignació de l’ús de l’habitatge familiar i el seu parament.

Qui les pot demanar?El cònjuge que demandi la separació, el divorci o la nul·litat del matrimoni; i el cònjuge demandat, en contestar la demanda.

Qui les acorda?

L’autoritat judicial és qui decideix les mesures provisionals i pot acordar les garanties que siguin adequades per a assegurar el seu compliment.

Què implica la sol·licitud de mesures provisionals?

La seva sol·licitud implica la revocació dels consentiments i poders que qualsevol dels cònjuges hagi atorgat a favor de l’altre.

Quin tràmit se segueix per a l’adopció de les mesures provisionals?

Un cop realitzada la sol·licitud, el Secretari judicial citarà els cònjuges i el Ministeri Fiscal (en representació dels fills) a una compareixença en la que s’intentarà un acord de les parts. Si no s’arribés a un acord, s’escoltaran les al·legacions dels interessats i es practicarà la prova que aquests proposin, així com la que el Tribunal acordi d’ofici.

Què passa si alguna de les parts no assisteix a la compareixença?

Si no hi ha causa justificada, la falta d’assistència pot determinar que es considerin admesos els fets al·legats pel cònjuge present per fonamentar les seves peticions sobre mesures provisionals de caràcter patrimonial.

Quina vigència tenen les mesures provisionals acordades?

Els efectes i mesures acordades, sols subsistiran si, dins els trenta dies següents a la seva adopció, es presenta la demanda de nul·litat, separació o divorci. I quedaran sense efecte quan s’acordin les mesures definitives en el procediment principal de nul·litat, separació o divorci.

FluixNo està malamentEstà beAquest em serveixFantàstic Puntuació: 4,87 de 5 - 15 Vots
Carregant ... - 2.163 visites
[ Valora aquesta informació fent clic als estels ]
Si t'agrada aquest canal informatiu subscriu-te al RSS !
NOTA: El comptador de visites està actiu des de 02-2016
0 Flares Twitter 0 Buffer 0 Facebook 0 Email -- 0 Flares ×