Presentar les sol·licituds per optar als ajuts de lloguer 2019

0 Flares Twitter 0 Buffer 0 Facebook 0 Email -- 0 Flares ×

Presentar les sol·licituds per optar als ajuts de lloguer 2019

Demà dimarts 16 d’abril, a les 20 hores, tindrà lloc una sessió informativa a la sala de la Immaculada on també es lliuraran les sol·licituds que caldrà presentar a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell fins el 7 de juny.

A partir de dimarts 23 d’abril es podran presentar les sol·licituds per optar als ajuts de lloguer 2019

A partir del dimarts, 23 d’abril i fins el 7 de juny, es podran presentar les sol·licituds per poder optar a les subvencions de concurrència competitiva per al pagament de lloguer 2019.

Al respecte d’aquesta convocatòria, demà dimarts 16 d’abril, a les vuit del vespre, la sala de la Immaculada de la Seu d’Urgell (en lloc de la sala Sant Domènec com es venia fent en els darrers anys) hi tindrà lloc una sessió informativa i explicativa sobre la resolució que recull les bases reguladores per a la concessió d’aquesta prestació anual.

Durant la sessió també es lliurarà als assistents el full de sol·licitud que cal omplir per poder obtenir aquesta prestació aquest any 2019. Les sol·licituds omplertes caldrà presentar-les a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, concretament al Servei d’habitatge.

Requisits

Els requisits que han de complir els sol·licitants per poder optar a aquesta prestació anual són:

□ Tenir la residència legal a Catalunya.

□ Tenir uns ingressos de la unitat de convivència suficients per poder pagar el lloguer, i que no superis els límits establerts.

□ Ser titulars del contracte de lloguer de l’habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronat.

□ No pagar un lloguer mensual per l’habitatge superior a l’estipulat a la demarcació de Lleida.

□ Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera (en cas de resolució favorable, és el número de compte bancari on farà l’abonament l’Agència de l’Habitatge de Catalunya).

□ Presentar els comprovants del pagament de les rendes de lloguer de l’any 2019 en el moment de presentar la sol.licitud.

□ Pagar el lloguer de l’habitatge per un dels sistemes següents: transferència bancària o rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l’administrador de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol.licitud.

□ No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb l’article 13 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, i no haver estat objecte d’un procediment de revocació d’algun dels ajuts establerts pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, o per l’anterior Pla estatal d’habitatge, per incompliment o causa imputable a la persona sol.licitant.

□ Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

FluixNo està malamentEstà beAquest em serveixFantàstic Puntuació: 4,00 de 5 - 1 Vots
Carregant ... - 107 visites
[ Valora aquesta informació fent clic als estels ]
Si t'agrada aquest canal informatiu subscriu-te al RSS !
NOTA: El comptador de visites està actiu des de 02-2016
0 Flares Twitter 0 Buffer 0 Facebook 0 Email -- 0 Flares ×