Convocatòria per a la sol·licitud de les subvencions per al pagament del lloguer per a l’any 2019

0 Flares Twitter 0 Buffer 0 Facebook 0 Email -- 0 Flares ×

Convocatòria per a la sol·licitud de les subvencions per al pagament del lloguer per a l’any 2019


El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 7 de juny de 2019

Fins el dia 7 de juny, es podran presentar les sol·licituds per poder optar a les subvencions en règim de concurrència competitiva per al pagament de lloguer 2019, a través de l’Oficina de Joenessa del Conselh Generau d’Aran.


Per accedir a la concessió d’aquestes subvencions cal complir els següents requisits:
– Acreditar la residència legal a Catalunya.
– Tenir uns ingressos (de l’any 2017) de la unitat de convivència suficients per poder pagar el lloguer i que no superin el màxim establert en les bases de la convocatòria (excepte les víctimes de terrorisme).
– Ser titular del contracte de lloguer de l’habitatge que constitueix el seu habitatge habitual i permanent i ser-hi empadronat.
– No pagar un lloguer mensual superior a: Demarcació de Lleida: 450 €
* Famílies nombroses 900€
– Haver domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
– Estar al dia en el pagament de les rendes de lloguer en el moment de la presentació de la sol·licitud.
– Pagar el lloguer per mitjà de: transferència bancària, ingrés en el compte, rebut domiciliat o rebut emès per l’administrador de la finca, almenys a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.
– No estar sotmès a cap de les supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions.
– Complir amb les obligacions tributàries davant de l’Estat, la Generalitat i la Seguretat Social.


Documentació:
– DNI/NIF/NIE, o document equivalent vigent de la persona sol·licitant i de tots els membres que formen la unitat de convivència.
– Certificat de convivència que acredita el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la unitat de convivència.
– Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cada un dels membres que integren la unitat de convivència en edat laboral. Els ingressos cal acreditar-los de la manera següent:
– Declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF 2017) de la persona sol·licitant i de cada un dels membres que integren la unitat de convivència en edat laboral.
– Certificat d’imputacions de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT).
– Declaració responsable d’ingressos anuals, en situacions excepcionals, quan la persona que sol·liciti la subvenció o algun dels membres de la unitat de convivència no puguin justificar els ingressos amb la documentació esmentada en els punts anteriors.
– Informe socioeconòmic emès pels serveis bàsics d’atenció social municipal en el cas que tots els ingressos d’una unitat de convivència s’acreditin per mitja d’una declaració responsable.
– Situacions excepcionals, Justificant els ingressos de l’any en curs, quan la persona sol·licitant o algun dels membres que formen la unitat de convivència hagin tingut un canvi important en relació amb la seva situació laboral o d’ingressos en el període a acreditar, d’acord amb la convocatòria.
– Informe de vida laboral, en els casos en què no s’acreditin ingressos amb la presentació de la declaració de l’IRPF corresponent.
– Llibre de família, si és necessari.
– Contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant.
– Rebuts de lloguer corresponents a l’any 2019 (Hi ha de posar: qui paga, qui cobra i import).
– Sol·licitud a nom de la persona sol·licitant (model).
– Full bancari (model).
– Declaració responsable (model).
– Acreditació del Departament de Benestar Social i Família, en el cas de persones amb alguna discapacitat.
– Acreditació de la condició de víctima de violència de gènere.
– Acreditació de la condició de víctima de terrorisme.
– Títol de família nombrosa vigent.
– Títol de família monoparental vigent.
– Documentació acreditativa de ser persona jove ex-tutelada.


Termini:
El termini de presentació finalitza el 7 de juny de 2019.
Més informació Oficina de Joenessa del Conselh Generau d’Aran
C/ Major, 36 de Vielha. 973640625.
Horari d’atenció al públic: dilluns a divendres de 08:00 a 15:00 hores.
Amb cita prèvia.

FluixNo està malamentEstà beAquest em serveixFantàstic Puntuació: 4,00 de 5 - 1 Vots
Carregant ... - 278 visites
[ Valora aquesta informació fent clic als estels ]
Si t'agrada aquest canal informatiu subscriu-te al RSS !
NOTA: El comptador de visites està actiu des de 02-2016
0 Flares Twitter 0 Buffer 0 Facebook 0 Email -- 0 Flares ×