Mesures excepcionals adreçades a tots els membres electes i personal al servei de la Diputació de Lleida

0 Flares Twitter 0 Buffer 0 Facebook 0 Email -- 0 Flares ×

DECRET 

Mesures excepcionals adreçades a tots els membres electes i personal al servei de la Diputació de Lleida, els seus organismes autònoms  i a la resta d’ens que formen part del sector públic de la Diputació de Lleida, per a limitar la prestació dels serveis públics a aquells estrictament necessaris per al correcte funcionament dels serveis públics bàsics o estratègics i restringir la mobilitat del referit personal, amb la finalitat de reduir al màxim la propagació de la infecció de la malaltia coronavirus COVID-19  

L’OMS, el dia 30 de gener de 2020, va declarar que la situació en relació amb la malaltia del coronavirus COVID-19 suposava una emergència de salut pública d’importància internacional, que exigia l’adopció de mesures orientades a protegir la seguretat i la salut dels ciutadans, amb la finalitat de contenir la progressió de la malaltia i reforçar el sistema de salut pública. 

 El dia 11 de març de 2020, l’OMS va declarar el coronavirus COVID-19 com a pandèmia. 

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, òrgan competent en matèria de salut de les persones a tot Catalunya, va dictar la resolució SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s’adopten mesures addicionals per a la prevenció i control de la infecció pel SARS-CoV-2 (coronavirus).  

El Consell de Ministres ha decretat en data d’avui el Real Decreto por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19  que afecta a tot el territori nacional.

 Aquesta Presidència  considera, no només necessari, sinó també imprescindible, per raons de salut pública i de responsabilitat ciutadana, dictar la present resolució en la qual es proposa, limitar la prestació dels serveis públics i restringir la mobilitat del personal de la Diputació de Lleida, els seus organismes autònoms i a la resta d’ens que formen part del sector públic de la Diputació de Lleida a aquells estrictament necessaris per a garantir el correcte funcionament dels serveis bàsics o estratègics; sense perjudici d’aquells desplaçaments que es considerin indispensables per al manteniment dels serveis públics bàsics o estratègics. 

D’acord amb l’article 21.m) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, atribueix als alcaldes i alcaldesses, entre d’altres, la competència per a adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o d’infortunis públics o riscos greus d’aquests, les mesures necessàries i adequades, donant compte de forma immediata al Ple, i que el dit article seria d’aplicació supletòria a les presidències de les diputacions provincials. 

 En ús de les facultats que em confereixen l’article 34, en relació amb l’article 75 de la

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article 61 del Reial

decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 

Mesures excepcionals
Mesures excepcionals

Notícies Miscel·lani

FluixNo està malamentEstà beAquest em serveixFantàstic Puntuació: 4,00 de 5 - 1 Vots
Carregant ... - 116 visites
[ Valora aquesta informació fent clic als estels ]
Si t'agrada aquest canal informatiu subscriu-te al RSS !
NOTA: El comptador de visites està actiu des de 02-2016
0 Flares Twitter 0 Buffer 0 Facebook 0 Email -- 0 Flares ×