Obert el període per presentar les sol·licituds pels ajuts al lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació per a persones de 36 a 64 anys

0 Flares Twitter 0 Buffer 0 Facebook 0 Email -- 0 Flares ×

Obert el període per presentar les sol·licituds pels ajuts al lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació per a persones de 36 a 64 anys

Avui dilluns 15 d’abril s’obrirà la convocatòria anual per accedir a l’ajut adreçat a  les persones físiques que, en el moment de presentar la sol·licitud, tinguin entre 36 i 64 anys, i que siguin titulars d’un contracte de lloguer o cessió d’ús d’un habitatge o d’una habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya. Aquesta convocatòria finalitzarà el divendres 10 de maig d’aquest any, a les 14:00 hores.   

La petició es pot tramitar via telemàtica o presencialment al Servei d’Habitatge de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. En aquest darrer cas, cal demanar cita prèvia al telèfon 670 05 04 36 o al mateix consistori (973 35 00 10).En la demarcació de Lleida, l’import màxim del lloguer mensual o preu de cessió és de 600€, i en els supòsits d’habitació és de 300€.

Per a famílies nombroses, famílies monoparentals  i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem de mobilitat favorable, l’import màxim de lloguer mensual és de 900€.

Requisits de la subvenció general

Segons la resolució TER/859/2023, de 14 de març, els requisits que han de complir els sol·licitants majors d’edat per poder optar a aquesta prestació anual són:

a) Tenir la residència legal a Catalunya.

b) Disposar d’una font regular d’ingressos que reporti unes rendes anuals de la unitat de convivència iguals o inferiors a 3,05 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC).

c) Ser titular, en qualitat de persona arrendatària, del contracte d’arrendament de l’habitatge o habitació, o, en qualitat de cessionari, del contracte de cessió d’ús de l’habitatge o habitació, objecte de la subvenció que constitueix el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya, i estar-hi empadronat. El contracte d’arrendament d’habitatge ha d’incloure el pagament de la fiança a l’arrendador. En el supòsit que el lloguer d’habitació el dugui a terme l’arrendatari de l’habitatge, caldrà disposar del consentiment escrit de l’arrendador.

d) No pagar un lloguer o preu de cessió mensual per l’habitatge o habitació superior als imports que estableixen les resolucions de convocatòria corresponents.

e) Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.

f) Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer o del preu de cessió en el moment de presentar la sol·licitud.

g) Pagar el lloguer o preu de cessió de l’habitatge o habitació per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca, en què constin els conceptes següents: la identificació de la persona pagadora, la identificació de la persona beneficiària del pagament i la mensualitat corresponent.

h) No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició pel fet de ser persona beneficiària de subvencions i, en el seu cas, no haver estat objecte d’un procediment de revocació d’algun dels ajuts per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant.

i) Complir les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

No podran percebre la subvenció:

a) Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d’arrendament o cessió o qualsevol altre membre de la unitat de convivència tingui parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb els arrendadors o cedents.

b) Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d’arrendament o cessió o qualsevol altre membre de la unitat de convivència sigui soci o partícip de la persona física o jurídica que actuï com a arrendadora o cedent.

c) Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d’arrendament o cessió o qualsevol altre membre de la unitat de convivència sigui propietària o usufructuària d’un habitatge situat al territori espanyol, llevat que no en disposi de l’ús i gaudi per causa de separació o de divorci o per qualsevol causa aliena a la seva voluntat, o quan l’habitatge resulti inaccessible per raó de la discapacitat del titular o d’algun membre de la unitat de convivència. No es considera que s’és propietari o usufructuari d’un habitatge si el dret recau únicament sobre una part alíquota de l’habitatge i s’ha obtingut per transmissió mortis causa.

d) Les unitats de convivència en què l’import de la base imposable de l’estalvi que consta a la declaració de l’impost de la renda de les persones físiques (IRPF) sigui superior a 500 euros. S’exceptua d’aquesta prohibició el supòsit en què aquest import sigui el resultat d’una dació en pagament a conseqüència d’una execució hipotecària relativa a un habitatge que hagi constituït el domicili habitual i permanent de la persona sol·licitant.

e) Les unitats de convivència els ingressos de les quals, abans de l’aplicació del coeficient multiplicador que estableix la base reguladora 6.1, siguin superiors a 3,05 vegades l’IRSC.

f) Els arrendataris d’habitatges que gestiona o administra l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, directament o mitjançant altres administracions públiques.

Import de la subvenció:

6.1 Per al càlcul de la subvenció, els ingressos de la unitat de convivència que no siguin superiors a 3,05 vegades l’IRSC s’han de multiplicar, segons el nombre de membres que la integrin, pels coeficients següents:

1 membre: 1

2 membres: 0,93

3 membres: 0,83

4 membres: 0,77

5 membres o més: 0,70

6.2 L’import de la subvenció serà:

– Del 20% de l’import del lloguer o del preu de cessió anual quan l’esforç per pagar el lloguer o el preu de cessió sigui igual o inferior al 30% dels seus ingressos, ponderats d’acord amb el que disposa l’apartat 1 d’aquesta base reguladora.

– Del 30% de l’import del lloguer o del preu de cessió anual quan l’esforç per pagar el lloguer o preu de cessió sigui superior al 30% i inferior al 40% dels ingressos ponderats, d’acord amb el que disposa l’apartat 1 d’aquesta base reguladora.

– Del 40% de l’import del lloguer o del preu de cessió anual quan l’esforç per pagar el lloguer o preu de cessió sigui igual o superior al 40% dels ingressos ponderats, amb un límit màxim de 2.400 euros anuals per habitatge, i un mínim de 240 euros anuals per habitatge, quan l’import de subvenció resultant sigui inferior a aquesta quantitat.

6.3 Per determinar la quantia de la subvenció, es tindrà en compte l’import del darrer rebut del lloguer o del preu de cessió pagat en el moment de presentar la sol·licitud. A aquest efecte, s’inclou a l’import del rebut del lloguer o del preu de cessió el de la renda o preu, els endarreriments i els imports corresponents a la repercussió de les obres de millora, de l’impost sobre béns immobles (IBI) i de la taxa pel servei de recollida d’escombraries.

En aquest import del rebut del lloguer o preu de cessió, no s’hi inclou la quantia que pugui correspondre a annexos com ara places de garatge, trasters o similars.

6.4 La subvenció s’atorga per a l’any de la convocatòria. Per a persones titulars de contractes de lloguer signats entre l’1 de gener de l’any de la convocatòria i la data en què s’acaba el termini de presentació de sol·licituds, l’import de la subvenció serà per la quantia corresponent a les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data de vigència del contracte presentat en el moment de fer la sol·licitud i el mes de desembre de l’any de la convocatòria, amb un import màxim mensual de 200 euros i un import mínim mensual de 20 euros.

6.5 En cas que el sol·licitant aporti, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud i abans de dictar-se la resolució, un nou contracte d’arrendament o cessió, una addenda al contracte vigent o un pacte signat entre les parts, sempre que amb la documentació inicialment aportada es compleixin els requisits, es tindrà en compte per al càlcul de la subvenció l’import de l’últim rebut del lloguer o preu de cessió pagat corresponent al nou contracte, addenda o pacte.

6.6 En cas que el beneficiari canviï el seu domicili a un altre situat a Catalunya sobre el que subscrigui un nou contracte d’arrendament o cessió d’us, quedarà obligat comunicar-ho en el termini màxim de 15 dies des de la signatura del nou contracte. El beneficiari no perdrà el dret a la subvenció sempre i quan amb el nou contracte es compleixin amb tots els requisits, límits i condicions previstos en aquestes bases reguladores i es formalitzi sense interrupció temporal amb l’anterior. En aquests casos, s’ajustarà la quantia de la subvenció a la de la nova renda o preu, havent de ser aquesta, en tot cas, igual o inferior a la reconeguda que es vingués percebent.

Documentació que s’ha de presentar juntament amb la sol·licitud:

a) Documents d’identitat:

a.1) Document nacional d’identitat (DNI) vigent.

a.2) Ciutadans de la Unió Europea: certificat de registre de ciutadans de la Unió Europea vigent.

a.3) Estrangers no comunitaris: NIE i targeta d’identitat d’estranger (TIE) vigents.

b) Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que integren la unitat de convivència en edat laboral. Els ingressos cal acreditar-los de la manera següent:

b.1) Declaració de l’IRPF del 2022 de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que integren la unitat de convivència en edat laboral.

b.2) En cas que la persona sol·licitant o altres membres de la unitat de convivència en edat laboral no estiguin obligats a presentar la declaració de l’IRPF, han d’aportar un certificat d’imputacions subministrat per l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) o el corresponent certificat de les pensions o ajuts exempts de tributació o certificat de renda garantida de ciutadania o ingrés mínim vital.

c) Llibre de família, si escau.

d) El contracte de lloguer o de cessió d’ús a nom de la persona sol·licitant. El contracte de lloguer d’habitatge ha d’incloure el pagament de la fiança a l’arrendador. En el supòsit que el lloguer d’habitació el dugui a terme l’arrendatari de l’habitatge, caldrà disposar del consentiment escrit de l’arrendador.

d.1) En el cas que la persona sol·licitant de la subvenció que visqui a l’habitatge sigui el cònjuge de la persona titular contractual o estigui inclosa en els supòsits que regulen els articles 15 i 16 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, ha d’aportar la documentació acreditativa de l’atribució del dret d’ús sobre l’habitatge, ja sigui per subrogació, conveni o sentència de separació o divorci, o altres títols vàlids en dret.

d.2) En els casos de víctimes de violència de gènere que, com a conseqüència d’una ordre d’allunyament o sentència judicial, tinguin atribuït l’habitatge com el seu domicili habitual i permanent, se’ls podrà reconèixer el dret al cobrament de la subvenció si justifiquen que es fan càrrec del pagament del lloguer de l’habitatge.

e) Per acreditar la condició de víctima de violència de gènere, caldrà aportar un mitjà de prova qualificat.

f) Els rebuts de lloguer o cessió corresponents a l’any de la convocatòria pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud.

En els casos d’habitatges gestionats per empreses públiques locals i per entitats sense ànim de lucre, els gestors dels habitatges poden presentar, en substitució dels rebuts de lloguer pagats, un certificat en què constin el nom i cognoms dels sol·licitants, el NIF, les dades identificatives de l’habitatge i els mesos de lloguer

pagats.

g) Declaració responsable de complir els requisits que estableixen aquestes bases reguladores i de no concórrer en cap dels motius d’exclusió que estableix la base reguladora 4.2.

h) Imprès normalitzat, o document equivalent, a nom de la persona sol·licitant, amb les dades bancàries del compte en què s’ha d’ingressar la subvenció.

i) Document acreditatiu de ser jove extutelat/ada.

j) Documentació acreditativa de reunir les condicions per poder acollir-se al Pla de protecció internacional a Catalunya, aprovat per l’Acord del Govern de 28 de gener de 2014.

k) Títol de família nombrosa.

l) Títol de família monoparental.

m) Declaració responsable relativa a no haver demanat o obtingut altres ajuts públics o privats amb la mateixa finalitat.

n) Certificat o volant de convivència i/o certificat històric de convivència que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la unitat de convivència.

o) Acreditació del departament competent en matèria d’afers socials, en el cas de les persones amb alguna discapacitat.

p) Certificat de no tenir deutes amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i l’Agència Tributària de Catalunya (ATC).

q) Vida laboral (TGSS).

r) L’acreditació de la condició de víctima de terrorisme o d’amenaçat s’ha de fer amb l’aportació de resolució del Ministeri de l’Interior o sentència judicial ferma.

s) Certificat de percepció de la Renda garantida de ciutadania.

t) Certificat de percepció de l’Ingrés mínim vital.

ajuts al lloguer
FluixNo està malamentEstà beAquest em serveixFantàstic Puntuació: 4,00 de 5 - 1 Vots
Carregant ... - 93 visites
[ Valora aquesta informació fent clic als estels ]
Si t'agrada aquest canal informatiu subscriu-te al RSS !
NOTA: El comptador de visites està actiu des de 02-2016
0 Flares Twitter 0 Buffer 0 Facebook 0 Email -- 0 Flares ×