Convocatòria per a la sol·licitud de les subvencions per al pagament del lloguer per a l’any 2018

0 Flares Twitter 0 Buffer 0 Facebook 0 Email 0 0 Flares ×

Convocatòria per a la sol·licitud de les subvencions per al pagament del lloguer per a l’any 2018

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 29 de juny de 2018

Fins el dia 29 de juny, es podran presentar les sol·licituds per poder optar a les subvencions en règim de concurrència competitiva per al pagament de lloguer 2018, a través de l’Oficina de Joenessa del Conselh Generau d’Aran.

Per accedir a la concessió d’aquestes subvencions cal complir els següents requisits:

– Acreditar la residència legal a Catalunya
– Tenir uns ingressos (de l’any 2016) de la unitat de convivència suficients per poder pagar el lloguer i que no superin el màxim establert en les bases de la convocatòria (excepte les víctimes de terrorisme).
– Ser titular del contracte de lloguer de l’habitatge que constitueix el seu habitatge habitual i permanent i ser-hi empadronat.
– No pagar un lloguer mensual superior a: Demarcació de Lleida: 400 €
*Famílies nombroses 900€
– Haver domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
– Estar al corrent del pagament de les rendes de lloguer en el moment de la presentació de la sol·licitud.
– Pagar el lloguer per mitjà de: transferència bancària, ingrés en el compte, rebut domiciliat o rebut emès per l’administrador de la finca, almenys a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.
– No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions.
– Complir amb les obligacions tributàries davant de l’Estat, la Generalitat i la Seguretat Social.


Documentació:
– Fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE, o document equivalent vigent de la persona sol·licitant i de tots els membres que formen la unitat de convivència.
– Certificat de convivència que acredita el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la unitat de convivència.
– Justificant d’ingressos de la persona sol·licitant i de cada un dels membres que integren la unitat de convivència en edat laboral.
Els ingressos cal acreditar-los de la manera següent:
– Declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF 2016) de la persona sol·licitant i de cada un dels membres que integren la unitat de convivència en edat laboral.
– Certificat d’imputacions de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT).
– Declaració responsable d’ingressos anuals, en situacions excepcionals, quan la persona que sol·liciti la subvenció o algun dels membres de la unitat de convivència no puguin justificar els ingressos amb la documentació esmentada en els punts anteriors.
– Informe socioeconòmic emès pels serveis bàsics d’atenció social municipal en el cas que tots els ingressos d’una unitat de convivència s’acreditin per mitjà d’una declaració responsable.
– Situacions excepcionals, justificant els ingressos de l’any en el curs, quan la persona sol·licitant o algun dels membres que formen la unitat de convivència hagin tingut un canvi important en relació amb la seva situació laboral o d’ingressos en el període a acreditar, d’acord amb la convocatòria.
– Informe de vida laboral, en els casos en què no s’acreditin ingressos amb la presentació de la declaració de l’IRPF corresponent.
– Fotocòpia compulsada del llibre de família.
– Fotocòpia compulsada del contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant.
– Fotocòpia compulsada o original de tots els rebuts de lloguer corresponent a l’any 2018 (Ha de posar: qui paga, qui cobra i import).
– Sol·licitud a nom de la persona sol·licitant i signatura de totes les persones de la unitat de convivència (model).
– Full bancari (model).
– Declaració responsable (model).
– Acreditació del Departament de Benestar Social i Família, en el cas de persones amb alguna discapacitat.
– Acreditació de la condició de víctima de terrorisme.
– Fotocòpia compulsada del títol de família nombrosa.
– Fotocòpia compulsada del títol de família monoparental.
– Documentació acreditativa de ser persona jove ex-tutelada.
Termini:
El termini de presentació finalitza el 29 de juny de 2018.
Per a més informació us podeu adreçar a l’Oficina de Joenessa del Conselh Generau d’Aran, c/ Major, 36 de Vielha. O bé trucant al T. 973640625.
Horari d’atenció al públic: dilluns a divendres de 08:00 a 15:00 hores. És indispensable demanar cita prèvia.

FluixNo està malamentEstà beAquest em serveixFantàstic Puntuació: 4,00 de 5 - 1 Vots
Carregant ... - 249 visites
[ Valora aquesta informació fent clic als estels ]
Si t'agrada aquest canal informatiu subscriu-te al RSS !
NOTA: El comptador de visites està actiu des de 02-2016
0 Flares Twitter 0 Buffer 0 Facebook 0 Email 0 0 Flares ×